Nieuws: Nieuwe contracten voor langdurige samenwerking in het energie- en waternet.
Klik hier voor meer informatie

CINH
 

Werkprocessen

Op deze pagina tonen wij de werkprocessen voor de aanleg van hoofdleidingen en aansluitingen. Klik op een fase om de informatie en mijlpalen te zien. Deze pagina is het best te zien op laptop of PC, op smartphones en tablets ziet u een beperkte weergave.

Hoofdleidingen

1

Intake

2

Planfase

3

Garantie-
verklaring

4

Engi-
neering

5

Werk-
voorbe-
reiding

6

Voor-
schouw

7

Start-
overleg

8

Voorbe-
reiding
Uitvoering

9

Uit-
voering

10

Aan-
sluiting

11

In-
regelen

12

Op-
levering

Aansluitingen

1

Invoer-
bespreking

2

Aan-
vraag

3

Onderzoek
/offertes

4

Engi-
neering

5

Indienen
planformu-
lier

6

Voorbereiding werk-
mappen

7

Voorbe-
reiding
aannemer

8

Uit-
voering

9

Aan-
sluiting

10

In-
regelen

11

Op-
levering

 

 

×

Intake


In een intake gesprek met de combi projectleider komen onder andere aan bod: Tracé, Definitief planontwerp, Projectomvang en gewenste Aansluitwaardes.

Indien nodig 1 of 2 nutsoverleggen om tracé, dwarsprofiel, bovengrondse objecten, en aansluitingen definitief te krijgen om het hoofdleiding net aan te kunnen legen.

Een project dient minimaal 13 weken voordat het naar de engineeringsfase gaat te zijn aangemeld bij de combi projectleider.

 

Vereisten volgende fase


Planning, definitief ontwerp, plan-tekening

Reservering tracé

Overeenstemming met gemeente

Ingevuld piekvermogen formulier

Ingevuld intake formulier

×

Planfase


In de planfase vinden nutsoverleggen plaats om tracé, profiel en aansluitingen definitief te krijgen.

Vereisten volgende fase


Keuze aanleg in woonrijp of bouwrijp

Garantieverklaring verplicht

Beoordeling bodemkwaliteit

×

Garantieverklaring


De Garantieverklaring dient ervoor om de wederzijdse risico's bij vooraanleg van K&L af te dekken.

De Garantieverklaring is tevens het contractstuk op basis waarvan de netbeheerders het hoofdnet dimensioneren.

Kosten die voortvloeien uit wijzigingen van tracé, projectomvang, e.d. komen na ondertekening voor rekening van de ontwikkelaar.

Vereisten volgende fase


Ondertekende Garantieverklaring

Bijlage met definitieve tekeningen, schoongrond-verklaring e.d.

×

Engineeringsfase


Zodra alle definitieve gegevens zijn aangeleverd bij combi-projectleider kan het project naar engineeringsfase. Hierbij zal er een startmail door de combi projectleider worden gestuurd naar alle betrokkenen met de afgesproken startdatum van aanleg hoofdleiding. Deze startdatum kan niet eerder dan 25 werkweken plaatsvinden.

Met de definitieve gegevens en tekeningen worden vergunningen aangevraagd bij gemeente en indien nodig het waterschap. Per nutsdiscipline worden kabels en leidingen definitief gedimensioneerd en eventuele benodigde onderdelen worden besteld. Koppeling met het bestaande net wordt voorbereid. Er vindt indien nodig overleg plaats met de afdeling aansluitingen t.b.v. flatkasten en bijzondere voorzieningen.

Vereisten volgende fase


Alle vergunningen aangevraagd

Bestellingen eventuele benodigde onderdelen gedaan

Mogelijk parallel invoeroverleg t.b.v. huisaansluitingen

×

Werkvoorbereidingsfase


Er worden materiaalstaten, werkmappen, werkopdrachten en een V&G plan gemaakt.

Per nutsdiscipline worden de werkmappen en opdrachten aan de combi aannemer verstrekt.

Vereisten volgende fase


Vergunningen van gemeente en waterschap

Alle werkmappen en opdrachten compleet

×

Voorschouw


Als van alle nutsdisciplines werkmappen en opdrachten zijn verstrekt kan het startoverleg op lokatie plaatsvinden. Hier vindt de definitieve afstemming van werkzaamheden plaats tussen de combi aannemer en de uitvoerende partij van de opdrachtgever.

Vereisten volgende fase


Vergunningen van gemeente en waterschap

Alle werkmappen en opdrachten compleet

×

Startoverleg


Als van alle nutsdisciplines werkmappen en opdrachten zijn verstrekt kan het startoverleg op lokatie plaatsvinden. Hier vindt de definitieve afstemming van werkzaamheden plaats tussen de combi aannemer en de uitvoerende partij van de opdrachtgever.

Vereisten volgende fase


Startoverleg: definitieve planning en afstemming bouw

×

Voorbereiding Uitvoering


Materialen worden besteld en de combi aannemer plant de werkzaamheden.

Bouwplaatsinrichting; ruimte voor depot en schaftkeet op lokatie.

Detail afstemming uitvoerenden combi aannemer en uitvoerenden opdrachtgever over samenwerking op de bouw.

Vereisten volgende fase


Tracé schoon zand en vrij van obstakels

Bouwplaats-inrichting

Afspraken over wat, op welke dag, en waar gebeurt

×

Uitvoeringsfase


Graven van de sleuf en uitleggen van kabels en leidingen.

K&L in 1 keer in de sleuf. Maken van alle verbindingen, koppelingen en lassen.

Maken aansluitingen op bestaande net. Testen K&L en ingebruikneming. Afvullen van de sleuf met zand. Gereedmelding.

Vereisten volgende fase


Test op functionaliteit

K&L in bedrijf en sleuf dicht

Gereedmelding

×

Aansluiting


LET OP! Over het algemeen is de aanleg van hoofdleidingen vereist voor het realiseren van aansluitingen t.b.v. nieuwbouw.

Vergeet niet tijdens de voorbereidingen van het hoofdnet de aanvraag t.b.v huisaansluitingen te doen via www.mijnaansluiting.nl.

Indien er sprake is van appartementen en/of hoogbouw dienen er aparte invoerbesprekingen plaats te vinden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van abonnementen met dienstverleners voor gas/water/electra/telecom.

Vereisten volgende fase


Afgesloten abonnementen met dienstverleners voor gas/water/electra/telecom

×

Inregelen Installaties


Wees er op bedacht dat er na aanleg van de kabels en leidingen en de levering van diensten ook nog voldoende tijd over blijft voor het inregelen van de installaties.

Vereisten volgende fase


Functionerende installaties

×
×

Oplevering Bouwwerk


De infrastructuur, aansluitingen en bouwwerkzaamheden zijn afgerond, het project wordt opgeleverd.

Het project heeft een bepaalde periode geduurd. Om het juiste moment te kunnen vaststellen waarop met de aanleg van nutsvoorzieningen moet worden begonnen is het raadzaam om terug te rekenen vanaf de geplande datum voor oplevering.

Houdt rekening met sterk wisselende doorlooptijden i.v.m. verschil in complexiteit en omvang van de projecten.

Mits u tijdig start met de aanvraag van nutsvoorzieningen helpt de combi coördinator u graag bij het bepalen van een tijdspad die u tijdens het verloop van het project als leidraad kunt gebruiken.

×

Invoerbespreking


Bij aansluitingen anders dan standaard laagbouw woningbouw dient in de ontwerpfase al contact gezocht te worden met de adviseurs van de diverse nutsbedrijven. Doel is afstemming en akkoord meterkasten en invoeringen alvorens de aanvraag wordt ingediend bij www.mijnaansluiting.nl en de 15 weken gaat lopen.

Uw combi projectleider kan u verwijzen naar de juiste contactpersonen.

Vereisten volgende fase


Adres + Huisnummerbesluit voor het object waar u een aansluiting voor aanvraagt

Uploaden van relevante gegevens en tekeningen

Overeenstemming en akkoord meterkasten en invoeringen

×

Aanvraag www.mijnaansluiting.nl


Waar kunt u een aanvraag voor indienen:

  • Nieuwe aansluiting;
  • Aanpassen en/of verwijderen van bestaande aansluiting;
  • Aanleg van tijdelijke (bouw) aansluiting.

Op het moment dat er voor meerdere disciplines/netbeheerders gelijktijdig wordt aangevraagd zal het als combi project worden doorgezet naar de netbeheerders.

Let op: Vraag alle disciplines gelijktijdig aan. Bundel zo veel mogelijk huisnummers die gelijktijdig aangelegd dienen te worden.

Vereisten volgende fase


Aanvraag via www.mijnaansluiting.nl

Bevestiging via www.mijnaansluiting.nl dat aanvraag in behandeling is genomen

×

Onderzoek aansluiting + uitbrengen van offertes


De aanvraag komt binnen bij de diverse netbeheerders. Zij doen eerst een check op aanwezigheid en capaciteit van hoofdnetten. Tevens vindt een eerste onderzoek naar mogelijke grondvervuiling plaats.

Er wordt contact met u opgenomen als er onduidelijkheden over de aanvraag zijn of wanneer er sprake is van zaken die mogelijk voor een langere aansluit voorbereiding zorgen.

Als afsluiting van deze fase worden offertes uitgebracht (door sommige netbeheerders, anderen sturen direct een opdrachtbevestiging) en eventuele benodigde vergunningen bij de gemeente en waterschappen aangevraagd.

Vereisten volgende fase


Aanleveren van eventueel aanvullende gegevens zoals bijv. plattegronden of reeds uitgevoerd bodemonderzoek

Offertes van netbeheerders ondertekend en verstuurd

×

Engineeringsfase


In de engineeringsfase wordt door de netbeheerders eventueel aanvullende informatie vanuit gemeente en/of waterschappen verwerkt. Tevens vindt in geval van appartementen eventueel een invoerbespreking plaats waarbij zaken als de CVZ, flatkast en stijgleidingen met u worden besproken.

In geval enkelvoudige huisaansluitingen die rechtstreeks vanuit de straat worden gevoed kunt u uitgaan van de standaard meterkastindeling.

De tekeningen en aanvullende eisen die uit de engineeringsfase naar voren gekomen zijn dienen als basis voor de meterkastkeuring.

Aan het eind van de engineeringsfase dienen ook alle aan u gestelde vragen beantwoord te zijn.

Vereisten volgende fase


Volledig inzicht in de eisen ten aanzien van doorvoeren, meterkast, CVZ-, flatkast en stijgleidingen

Set tekeningen aangevuld met e-mail correspondentie met de medewerkers van netbeheerders en een eventueel verslag van de invoerbespreking

×

Indienen planformulier


BELANGRIJK!
Minimaal 4 weken voor de gewenste aansluitweek dient u de werkzaamheden af te roepen door middel van het indienen van het planformulier. U kunt uw gewenste aansluitweek online indienen. U heeft na uw aanvraag bij www.mijnaansluiting.nl een bevestigingsmail ontvangen van de CINH waarin een link staat vermeld welke u toegang geeft tot het online planformulier. Via deze link heeft u direct inzicht in de status van de diverse netbeheerders. Op het moment dat alle netbeheerders en de bodemdesk uw aanvraag hebben voorbereid, en de getekende offertes in bezit hebben, kunt u de gewenste aansluitweek indienen.

De voorwaarden waaraan het perceel dient te voldoen om aangesloten te worden staan vermeld op het planformulier. Dit zijn o.a.: Wind/water dicht, meterkaste gereed, tracé vrij, facturen voldaan.

Met het indienen van de gewenste aansluitweek ondertekend u dat het perceel voldoet aan de gestelde voorwaarden. Voor meer informatie omtrent het digitaal indienen van uw gewenste aansluitweek klikt u hier voor de handleiding.

Vereisten volgende fase


Planformulier ingediend

Bouwwerk wind- en waterdicht

Meterkast gereed conform NEN 2768

Tracé vrij van obstakels

×

Voorbereiding Werkmappen


Na het indienen van het planformulier worden de netbeheerders verzocht de werkmappen gereed te maken. De netbeheerders checken of de benodigde vergunningen binnen zijn.

In de werkmappen staat de werkomschrijving voor de aannemer en materiaalstaten t.b.v. het bestellen van de materialen.

Aan het eind van deze fase dienen alle werkmappen van de netbeheerders bij de combi aangeleverd te zijn.


LET OP! De werkmap van aanleg water, zal pas worden overgedragen aan de combi aannemer als de factuur is voldaan.

Vereisten volgende fase


Werkmappen netbeheerders compleet met V&G plan ontwerp (KAM), vergunningen, materiaalstaten e.d.

Meterkast goedgekeurd

×

Voorbereiding combi aannemer


De combi aannemer neemt contact met u op en geeft aan wanneer de werkzaamheden +/- 3 dagen nauwkeurig van start zullen gaan. Definitieve bestelling van materialen.

In geval van complexe aansluitingen wordt er minimaal vijf dagen voor aanvang van de werkzaamheden door de hoofduitvoerder van de combi aannemer contact met u opgenomen om de werkzaamheden af te kunnen stemmen op de eventuele andere activiteiten.

Voor gestart kan worden dienen alle materialen compleet te zijn. In geval van een groot werk zal er eventueel om opslagruimte op locatie worden verzocht.

Vereisten volgende fase


Materialen compleet

Tracé vrij van obstakels (zowel boven als ondergronds)

Werken in schone grond

×

Uitvoeringsfase


Uitvoering werkzaamheden door combi aannemer.

Duur werkzaamheden afhankelijk van complexiteit en grootte van het project.

Vereisten volgende fase


Gereedmelding combi aannemer aan nutsbedrijf

×

Aansluiting


LET OP! Naast het aanvragen van de aansluiting dient u tevens zorg te dragen voor de aanvraag van levering van nutsvoorzieningen. Het plaatsen van meters kan hiervan afhankelijk zijn.

Doe dit TIJDIG bij de leverancier van uw voorkeur.

Vereisten volgende fase


Levering diensten via het nieuw aangelegde net aangevraagd bij de leveranciers

×

Inregelen installaties


Wees er op bedacht dat er na aanleg van de kabels en leidingen en de levering van diensten ook nog voldoende tijd over blijft voor het inregelen van de installaties.

Vereisten volgende fase


Functionerende installaties

Oplevering Bouwwerk


De infrastructuur, aansluitingen en bouwwerkzaamheden zijn afgerond, het project wordt opgeleverd.

Het project heeft een bepaalde periode geduurd. Om het juiste moment te kunnen vaststellen waarop met de aanleg van nutsvoorzieningen moet worden begonnen is het raadzaam om terug te rekenen vanaf de geplande datum voor oplevering.

Houdt rekening met sterk wisselende doorlooptijden i.v.m. verschil in complexiteit en omvang van de projecten.

Mits u tijdig start met de aanvraag van nutsvoorzieningen helpt de combi coördinator u graag bij het bepalen van een tijdspad die u tijdens het verloop van het project als leidraad kunt gebruiken.

© 2013-2021 Combi Infra Noord-Holland. Alle rechten voorbehouden.
Postadres: PWN t.a.v. Combi Intra Noord Holland - Postbus 2113 - 1990 AC Velserbroek